“Focus realiseert sneller en beter”

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

Waarom iedereen bij u wil werken

 

Bevlogen TeamOnderstaand artikel is in 2008 door mij en mijn toenmalige collega Marcel Douma geschreven. In 2008 was er een grote krapte op de arbeidsmarkt. De uitdaging lag in die tijd in het nadenken met onze klanten over een andere visie op personeel en op werving en selectie. Het is anno 2013 wellicht moeilijk voor te stellen. Toch wil ik nu al aandacht vragen om na te denken over een arbeidsmarktgericht p&o beleid. De verwaching is dat als de economie weer aantrekt, er een zeer grote vraag komt naar met name hoog opgeleide technici. Die vraag wordt naar verwachting groter dan het aantal studenten dat jaarlijks de opleiding verlaat. Dat wordt dus weer dringen, of wellicht nu al beginnen met contacten leggen met die opleidingen. Grotere organisaties hebben hun huiswerk al gedaan en zijn ervoor klaar. Wanneer gaat het MKB zijn huiswerk doen?

 

Waarom iedereen bij u wil werken

 

Sinds de economie weer een paar tandjes harder is gaan draaien of bijna tot stilstand komt, wordt het pijnlijk duidelijk dat we in Nederland te maken hebben met een tekort op de arbeidsmarkt. In vrijwel alle media wordt er melding gemaakt van 'structureel onvervulbare vacatures' en dat dit alleen nog erger wordt door de terugloop van de bevolkingsaanwas. Vooral in de bouw, de installatiebranche, de verzorging en het onderwijs is het tekort schrijnend.

 

In onze adviespraktijk hebben we gemerkt dat de meeste organisaties hierop nog maar mondjesmaat op anticiperen. Met het aantrekken van buitenlandse werknemers of het overbrengen van werk naar andere (vaak goedkope lonen)landen probeert men tijdelijk de pijn te verzachten. Verder zien we dat met intensievere reclamecampagnes wordt getracht medewerkers te winnen voor het betreffende bedrijf. Bedrijven communiceren hierin weinig creatief en onderscheidend: ze zijn allemaal uniek en bieden allen ruimte voor ontwikkeling.

 

Slimmer werken

Als we bereid zijn te accepteren dat het tekort aan arbeidscapaciteit structureel is, is het ook meteen duidelijk dat het noodzakelijk is om het echt anders te gaan doen. Bedrijven zullen innovatiever moeten gaan organiseren. Het initiatief 'Slimmer Werken' is een goede stap. Deze is ontstaan vanuit de filosofie dat het mogelijk zou moeten zijn om met een verbeterde inzet van techniek, organisaties en mensen een hogere opbrengst per medewerker te realiseren. Maar organisaties zullen nog principiëler moeten gaan nadenken over wat hen nu fundamenteel onderscheidt van anderen en dit duidelijker gaan communiceren. Stel dat u uit strategische overwegingen besluit om meer vrouwen aan te trekken, dan zal er organisatiebreed moeten worden gekeken naar wat we nu nog 'vrouwvriendelijkheid' noemen. Er wordt nog teveel gewerkt vanuit de oude HRM gedachte zoals "regel de  kinderopvang en zwangerschapsverlof en we zijn klaar". Voor de wenselijke veranderingen voor de 21e eeuw is in dit geval meer nodig. Het management zal met hart en ziel moeten ondersteunen en uitdragen dat er een authentieke 'feminiene onderneming' is neergezet.

 

Stevig beleid

Een paar organisaties zijn inmiddels hiervan doordrongen. Zij zijn begonnen met een strategisch beleid vanuit de volgende overtuiging dat in de komende decennia een stevig beleid en bijbehorend imago naar de arbeidsmarkt tot voldoende en goed opgeleid personeel leidt en daarmee de doorslaggevende marktfactor wordt. Dit motto is nog urgenter voor organisaties die in belangrijke mate steunen op de inzet van lokaal en hoogopgeleid personeel. Voor veel organisaties is - in het kader van continuïteit - een dergelijke strategische herijking noodzakelijk.

 

De rol van ons is het creëren van inzicht in elke specifieke bedrijfssituatie en het realiseren van de noodzakelijke kanteling. Dat kan en moet doorgaans in kleine stapjes. Samen met onze relaties kijken we naar hun situatie en mogelijkheden.

 

En u? Wat doet u al aan arbeidsmarketing?

 

Dirk van Oerle is ingenieur en organisatieadviseur. Hij heeft veertien jaar ervaring met het adviseren van bedrijven en organisaties over succesvolle inzet van mensen en middelen. Ook begeleidt hij veranderingstrajecten, waardoor mensen anders gaan werken.

Marcel Douma is organisatieadviseur en mediator en houdt zich bezig met de strategie van organisaties. Vanuit zijn ervaringen als ondernemer en bedrijfskundige heeft hij zich gespecialiseerd in visieontwikkeling, managementcoaching, samenwerkingsvraagstukken en het begeleiden van bedrijfsoverdracht.

 

Heeft u belangstelling?

Neem gerust contact met mij op om te verkennen wat arbeidsmarketing voor u en uw organisatie kan betekenen.

Ik kom graag eens bij u voor een verkennend gesprek.

 

Zie ook:

Persooonlijk Ontwikkelingsplan houdt uw talentvolle medewerker langer vast

Effectief HRM beleid


"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle