“Focus realiseert sneller en beter”

Heeft u vragen? bel: 06 4070 2032

Cases van Dirk van Oerle

 

Teamsamenstelling

In opdracht van:                 Verkoopkantoor van een internationale producent van diervoedersupplementen.
Vraagstelling: Wij zijn een klein kantoor en zijn erg op elkaar aangewezen. Kun je ons inzicht geven in onze individuele sterktes en zwaktes. Kun je ons adviseren bij het aanstellen van een nieuwe officemanager.
Advies en implementatie:                     De individuele medewerkers heb ik aan de hand van hun uitgewerkte Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) gesproken over individuele sterktes en zwaktes. Vervolgens heb dit met het team als geheel gedaan. Daarmee is inzicht gegeven in de dynamiek binnen het 'team'.
Resultaat: Het Team is beter gaan samenwerken op basis van het kennen van elkaars sterktes.

 

Coaching voor nieuwe Business Unit Manager

In opdracht van:                 Transportonderneming.
Vraagstelling: Er is voor de vacature Business Unit Manager een interne kandidaat in beeld. De functie komt voor deze kandidaat aan de vroege kant, gelet op zijn kennis en ervaring en zijn persoonlijke optreden op dat moment. Deze functie in cruciaal voor het succes van de nieuw ingezette koers van de onderneming.
Advies en implementatie:                     Er is voor de vacature Business Unit Manager een interne kandidaat in beeld. De functie komt voor deze kandidaat aan de vroege kant, gelet op zijn kennis en ervaring en zijn persoonlijke optreden op dat moment. Deze functie in cruciaal voor het succes van de nieuw ingezette koers van de onderneming.
Resultaat:                 Door de coaching is deze BU Manager bewuster en gerichter aan de slag gegaan in zijn nieuwe functie.

 

Strategiebepaling en samenwerking binnen directie

In opdracht van:                 Groothandel in biologische voedingsmiddelen.
Vraagstelling: De groothandel is zeer snel gegroeid en voorziet in een duidelijke behoefte in de markt. We hebben echter onvoldoende zicht op onze rol in de keten van leveranciers naar consumenten. We hebben moeite om marktgericht met onze klanten, de winkeliers, nieuwe richtingen uit te zetten.
Advies en implementatie:                 Ter voorbereiding zijn met de directieleden, enkele winkeliers en een paar leveranciers gestructureerde netwerkinterviews gehouden. In opvolgende workshops is met leveranciers en directie, winkeliers en directie stevig gesproken over kansen en bedreiging in het betreffende deel van de keten. Ten slotte is in een workshop met de directie de informatie uitgewerkt in een prioriteitenplan. Met de Directie is tevens in een workshop de eigen samenwerking geëvalueerd en bijgesteld. Hierbij is gebruikgemaakt van de 'methodiek Belbin'.
Resultaat:                 De directieleden zijn zakelijker en doelgerichter met elkaar gaan communiceren. Er is besloten om voor de realisatie van de ambities een commercieel manager aan te trekken.

 

Strategiebepaling en samenwerking binnen directie 2

In opdracht van:                 Ontwikkelaar en producent van elektronische componenten.
Vraagstelling: De twee directeur-aandeelhouders ondervonden moeilijkheden om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de toekomst van de onderneming. De omzet viel tegen. De standaardcomponenten werden door de klanten in toenemende mate uit goedkopere landen betrokken. De directie wist niet goed welke koers te zetten om deze ontwikkelingen om te buigen.
Advies en implementatie:                 In de voorbereiding is met de directie een persoonlijkheidsanalyse uitgevoerd. De directieleden hebben inzicht gekregen in elkaars sterktes en zwaktes. Er is met een paar klanten een netwerkinterview gehouden. In workshops met de directie is een sterkte-zwakte (SWOT) analyse uitgevoerd. Hierbij is de informatie van de klanten meegenomen.
Resultaat:      De directie heeft in deze workshops voor zichzelf een ambitie opgesteld en een activiteitenplan gemaakt voor de komende twee jaar.

 

Begeleiding functioneringsgesprekken

In opdracht van:                 Onderneming in constructie, machine- en apparatenbouw.
Vraagstelling: De onderneming had al een paar jaar geen functioneringsgesprekken gevoerd met hun medewerkers. Hiermee werd niet meer voldaan aan de uitgangspunten van het personeelsbeleid en de wettelijke verplichting.
Advies en implementatie:                     Aan de hand van een praktische aanpak is samen met de leidinggevenden in de organisatie in een paar dagen alle gesprekken gevoerd. Na ieder gesprek is direct een verslag opgesteld met de betreffende medewerker ondertekend. Vervolgens zijn aan de hand van alle verslagen de daarin vermelde acties samengevoegd tot één actielijst. Deze actielijst is met het management besproken.
Resultaat:      Met deze begeleiding had het management in één keer een totaal overzicht van de noodzakelijke acties. Het management heeft er zelf een actievoerder en een planning aan toegevoegd.

 

Werving en Selectie van Directeuren

In opdracht van:                 Diverse klanten
Vraagstelling: Organisaties na fusie, snelgroeiende organisaties of organisaties in ontwikkeling. Op verzoek van aandeelhouders adviseren en ondersteunen bij de aantrekking van een nieuwe directeur
Advies en implementatie:                     In de voorbereiding wordt het aanwezige management uitvoerig geïnterviewd. Indien mogelijk wordt een paar klanten geïnterviewd. Er wordt gesproken met de ondernemingsraad. De bevindingen en conclusies worden vastgelegd in een rapport met daarin het profiel van de aan te trekken directeur. Na akkoord van de opdrachtgever is dit rapport de leidraad voor het verdere wervings- en selectieproces. De opdrachtgever krijgt circa drie kandidaten voorgesteld, die tijdens het selectieproces uitvoerig gescreend zijn met een advies over de verdere aanstelling.
Resultaat:      Een groot aantal directeuren is succesvol geplaatst en functioneert naar tevredenheid van de opdrachtgevers.

"Het realiseren van resultaatverbetering bij klanten door het aanbrengen van een betere focus op processen en op mensen" geschreven door: Dirk van Oerle